برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 •                      
  ردیف نام استاندارد مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات(نت) 290 6984000
  2 فن ورز تضمین کیفیت 370 8920000
  3 کارآفرین 96 2328000
  4 مدیر امور مهندسی و تعمیرات 210 5530000
  5 مدیر تضمین کیفیت 111 2904000
  6 مدیر تولید 105 2751000
  7 مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 230 6145000
  8 مدیر مهندسی تولید 332 8501000
  9 مهندسی صنایع و سیستم 432 11177000
   
   

  دوره استاندارد سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات(نت)  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 سازماندهی امور فنی 31 780000
  2 بازرسی های فنی و تعمیرات پیشگیری PM 33 844000
  3 نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان (RCM) 30 744000
  4 استقرار فرایند نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر(TPM) 26 664000
  5 محاسبات فنی و اقتصادی در مهندسی نت 36 920000
  6 بهر ه وری سیستم های نت 36 912000
  7 مدیریت فنی  در تعمیر و نگهداری 32 800000
   
   
   
  دوره استاندارد کار آفرین  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص عوامل موثر بر محیط کار 3 75000
  2 توانایی تشخیص فرصتهای شغلی جدید کسب و کار و ارزیابی آنها 15 375000
  3 توانایی ایده پردازی, خلاقیت و نوآوری 29 722000
  4 توانایی تحمل ابهام, پذیرش شکست و ریسک پذیری 3 75000
  5 توانایی تشخیص رفتار کار آفرینانه و افراد کار آفرین 6 141000
  6 توانایی تهیه نقشه کاری کامل و صحیح(Business Plan) 6 141000
  7 توانایی  تامین و تجهیز منابع (مالی-انسانی-فنی-اطلاعاتی) 6 141000
  8 توانایی تامین بنگاه اقتصادی(تولیدی ,خدماتی آموزشی) 5 122000
  9 توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی کوچک 17 395000
  10 توانایی برقراری ارتباط اثربخش 6 141000
   
   
  دوره استاندارد مدیر امور مهندسی و تعمیرات را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 مدیریت واحد فنی نگهداری و تعمیرات 23 604000
  2 سازماندهی امور نگهداری و تعمیرات 18 480000
  3 برنامه ریزی و کنترل در نگهداری و تعمیرات 28 721000
  4 بازرسی های فنی و تعمیرات پیشگیرانه 20 531000
  5 کنترل انبار قطعات یدکی و لوازم مصرفی نت (انبار فنی) 25 655000
  6 برون سپاری بخش نت به پیمانکاران 21 560000
  7 کنترل و بررسی اطلاعات و مدارک پشتیبانی فنی 18 473000
  8 انجام محاسبات فنی و اقتصادی (آمار و احتمالات ,کنترل موجودی,اقتصاد مهندسی,شبیه سازی و تئوری های صف) 57 1506000
   
   
   
  دوره استاندارد مدیر تضمین کیفیت  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تعیین خواسته های مشتریان 20 524000
  2 توانایی تعیین اهداف و راهبردهای کیفیت 18 466000
  3 توانایی مدیریت فرایندها 18 466000
  4 توانایی مدیریت بهبود محصول 18 466000
  5 توانایی مدیریت ممیزی ها و خود ارزیابی ها 15 400000
  6 توانایی مدیریت فرایند مشتریان 22 582000
   
   
   
   
  دوره استاندارد مدیر تولید  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی سرپرستی ,مدیریت و امور تولید 16 415000
  2 توانایی تخصیص منابع 20 517000
  3 توانایی برنامه ریزی و کنترل فرایندها 17 444000
  4 توانایی استفاده از ظرفیت در اختیار جذب شده 17 451000
  5 توانایی نظارت و کنترل عملیات تولیدی 13 342000
  6 توانایی تهیه و تنطیم گزارشات تولیدی 18 466000
   
   
   
   
  دوره استاندارد مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد
  .

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 تدوین برنامه وتحد تولیدی 30 800000
  2 ظرفیت سنجی 39 1054000
  3 کنترل موجودی 32 858000
  4 برنامه ریزی منابع انسانی 30 807000
  5 برنامه ریزی جریان مواد و انبار و حمل و نقل 32 837000
  6 زمان بندی و کنترل پروژه 34 902000
  7 بودجه بندی و مانیتورینگ و بهره وری 33 887000

   
   
  دوره استاندارد  مهندسی صنایع و سیستم  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 تجزیه و تحلیل سیستم 20 524000
  2 ارزیابی کار و زمان 38 1018000
  3 مدیریت تولید و روش های تولید 38 990000
  4 کنترل موجودی و اقتصاد مهندسی 14 364000
  5 اجرای استانداردهای تضمین کیفیت 25 662000
  6 مدیریت منابع انسانی 20 517000
  7 بهبود وبهینه سازی سیستم 36 946000
  8 کنترل آمار سیستم 28 756000
  9 طراحی صنعتی 36 960000
  10 مدیریت کنترل پروژه 39 1040000
  11 شبیه سازی سیستم 36 960000
  12 تهیه طرح,نقشه و انجام محاسبات لی آت ماشین آلات 44 1164000