برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 •  Industrial Management Institute - Khorasan Razavi Branch   

   

  سازمان مديريت صنعتي(نمايندگي خراسان رضوی) درسال 1377باموضوع فعاليت در زمينه آموزش مديران وكاركنان واحدهاي مختلف مديريتي وارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود مديريت درسازمانها وكارخانجات صنعتي ،دولتي و.... ، برنامه ريزيهاي استراتژيك،انجام تحقيقات وپژوهش در كليه امور مورد نياز واحدهاي اقتصادي و بعنوان يكي از بازوهاي كارشناسي در بخش صنعت فعاليت خود را دراستانهاي خراسان (رضوي ،شمالي ،جنوبي)و سيستان و بلوچستان اغاز نمود .
  اين سازمان بر اين باور است كه با توجه به عظمت اين استانها و پتانسيل بسيار مناسب صنعتي آنها مي تواند بـا كمـك مـديـران محترم صنايع، قـدمي هـر چند كوچك در راستاي تعالي و پيشرفت صنايع استان بردارد
  .

   

  رسالت سازمان
   

  گسترش كاربرد مفاهيم علمي در مديريت به منظور كمك به توسعه ظرفيت مديريت منطقـه صنعتـي شرق كشـور و كمك به ارتقاي كيفيت , اثربخشي , كارايي از طريق مشاوره , آموزش وتحقيق