برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 •  

  ردیف نام استاندارد
   
  مجموع ساعت(نظری-عملی)
  1 راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری
   
  400
  2 راهنمای عمومی گردشگری
   
  330
  3 راهنمای محلی
   
  140
  4 سرپرست خدمات رفاهی قطار
   
  240
  5 کارمند مقدماتی فروش خدمات مسافرتی
   
  310
  6 مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
   
  320
  7 مهماندار قطار
   
  203


   
  دوره استاندارد  مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

   
  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص جایگاه مدیر در سازمان 19 253000
  2 توانایی برنامه ریزی سازمان 20 274000
  3 توانایی سازمان دهی در مدیریت 28 382000
  4 توانایی هدایت و رهبری در مدیریت 25 342000
  5 توانایی کنترل و نظارت در مدیریت 19 260000
  6 توانایی تامین نیروی انسانی 14 191000
  7 توانایی برقراری ارتباط با افراد و سیستمهای ذیربط 13 176000
  8 توانایی مدیریت روابط عمومی و بین المللی 36 494000
  9 توانایی مدیریت مکانیزم های بازرگانی هوایی 20 274000
  10 توانایی مدیریت بر سیستمهای جهانگردی و تور گردانی 19 260000
  11 توانایی مدیریت بر فعالیتهای جانبی جهانگردی 19 260000
  12 توانایی تجزیه و تحلیل مسائل مالی شرکت 14 191000
  13 توانایی بکارگیری ابزار و وسائل ارتباطی مدرن 42 577000
  14 توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار 5 68000
  15 توانایی اجرای مقررات و آئین نامه  های شغلی 5 68000
  16 توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت و نکات ایمنی و بهداشت کار 9.5 128500
  17 توانایی ایجاد هماهنگی در سیستم خدمات مسافرتی 12.5 169500
   

   
    
  دوره استانداردراهنمای محلی را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی محلی(خاستگاه بومی) 10 200000
  2 توانایی شناخت صنایع  دستی محلی 7 140000
  3 توانایی شناخت ویژگیهای طبیعی محلی 7 140000
  4 توانایی شناخت ویژگیهای فرهنگی محلی 7 140000
  5 توانایی شناخت گونه های زیستی و اقلیمی 7 140000
  6 توانایی شناخت الگوهای رفتاری و آداب معاشرت 7 140000
  7 توانایی شناخت زبان بین المللی
   
  30 600000
  8 توانایی بکار گیری کمکهای اولیه
   
  15 300000
  9 توانایی بازدید از محل مورد نظر (خاستگاه بومی)
   
  20 400000
  10 توانایی بکار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
   
  10 200000
   

   
   
  دوره استاندارد راهنمای عمومی گردشگری را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت صنعت سفر و انواع گردشگری 34 510000
  2 توانایی شناخت زبان تخصصی سفر و گردشگری 34 510000
  3 توانایی شناخت آداب و رسوم  و سنن و قومیتهای مختلف کشور 8 120000
  4 توانایی شناخت روحیات ملل 34 510000
  5 توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی ایران 20 300000
  6 توانایی شناخت ویژگیهای جغرافیایی ایران 17 255000
  7 توانایی شناخت معماری ایران 17 255000
  8 توانایی  سخنوری و فن بیان 4 60000
  9 توانایی شناخت الگوهای رفتاری بین المللی 10 150000
  10 توانایی شناخت بکارگیری فناوری اطلاعات 45 675000
  11 توانایی شناخت و کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری 17 255000
  12 توانایی شناخت مذاهب گوناگون 17 255000
  13 توانایی  بکارگیری کمکهای اولیه و بهداشت سفر 17 255000
  14 توانایی  تعیین مراحل و زمان انجام کار 3 45000
  15 توانایی  تعیین ابزار کار 2 30000
  16 توانایی  بازرسی و کنترل درستی انجام کار 3 45000
  17 توانایی بکارگیری اصول رفتار حرفه ای 3 45000
  18 توانایی  بکارگیری فنون اقتصاد و بهره وری 4 60000
  19 توانایی  بهره گیری از اصول ارگونومی و حفظ تندرستی 5 75000
   

   
   
   
  دوره استاندارد کارمند مقدماتی فروش خدمات مسافرتی را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت اهمیت و نقش جهانگردی 26 572000
  2 توانایی شناخت ویژگیهای کلی جغرافیای ایران و جهان 37 814000
  3 توانایی شناخت سازمانها و انجمنهای بین المللی فعال در صنعت جهانگردی 6 132000
  4 توانایی  برقراری ارتباط مطلوب با مخاطبان 7 154000
  5 توانایی شناخت و کاربرد قوانین  و مقررات مرتبط با صنعت جهانگردی 15 330000
  6 توانایی شناخت و بکارگیری سیستم های رایانه ای  شرکت های مختلف هوایی 38 844000
  7 توانایی شناخت شرکت های هوایی دنیا 6 132000
  8 توانایی  مسیریابی مناسب حهت مسافرین هوایی 7 156000
  9 توانایی شناخت مقررات مسافرتی کشورهای مختلف دنیا 5 110000
  10 توانایی فروش ,صدور و ابطال بلیتهای داخلی 9 202000
  11 توانایی فروش,صدور و ابطال تور و محلهای اقامتی 7 157000
  12 توانایی شناخت زمانهای بین المللی در دنیا 10 224000
  13 توانایی شناخت انوالع مسافرتهای هوایی دنیا 2.5 55000
  14 توانایی شناخت انواع بلیتهای شرکت های هوایی 2.5 55000
  15 توانایی شناخت و تقسیم بندی انواع نرخهای عادی ویژه 22 494000
  16 توانایی فروش,صدور و ابطال بلیتهای ساده رفت و برگشت بین المللی 10 225000
  17 توانایی  بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار    
   

   
   
   
  دوره استاندارد راهنمای دفاتر اطلاع رسانی و گردشگری را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت اهمیت و نقش صنعت جهانگردی 26 442000
  2 توانایی شناخت و کاربرد قوانین  و مقررات مرتبط با صنعت جهانگردی 17 289000
  3 توانایی شناخت ویژگیهای کلی جغرافیای ایران و جهان 40 680000
  4 توانایی بکارگیری زبان خارجی جهت انجام امور حرفه ای 27 459000
  5 توانایی شناخت ویژگیهای کلی جغرافیای ایران و جهان 32 544000
  6 توانایی برقراری ارتباط مطلوب با مخاطبان 20 352000
  7 توانایی  بکارگیری رایانه 35 620000
  8 توانایی شناخت اصول بکار گیری و استفاده از نقشه ها 20 348000
  9 توانایی شناخت شرایط آب و هوا و وضعیت اقلیمی مناطق مختلف کشور 18 316000
  10 توانایی شناخت شبکه راههای ارتباطی کشور 13 227000
  11 توانایی شناخت شهر و حوزه محل ماموریت 20 340000
  12 توانایی شناخت و معرفی جاذبه های مهم گردشگری ایران 20 340000
  13 توانایی شناخت و معرفی جاذبه های گردشگری شهر و حوزه محل ماموریت 40 1060000
  14 توانایی شناخت جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور 12 204000
  15 توانایی  بکارگیری ضوایط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار 10 170000
   

   
    
   
  دوره استاندارد مهماندار قطار را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص عوامل موثر کار 3 53000
  2 توانایی کنترل بلیط مسافرین و راهنمایی آنها 9 159000
  3 تواناییکنترل واگن و کوپه های مسافرین قبل از سوار شدن مسافرین و بعد از ان 25 444000
  4 توانایی تهیه و تدارک و تامین امکانات رفاهی مسافرین در کوپه ها 16 285000
  5 توانایی اخذ و کنترل نیازهای مسافرین کوپه ها از نظر غذا و نوشابه 40 710000
  6 توانایی اخذ غذا و نوشابه از آشپزخانه و توزیع آن بین مسافرین 16 285000
  7 توانایی تنظیم صورتحساب مسافرین 19 312000
  8 توانایی جمع آوری ظروف غذا و شیشه و نوشابه و وسایل غذا خوری 3 53000
  9 توانایی راهنمایی مسافرین در پیاده شدن در ایستگاههای بین راهی و اوقات شرعی 6 105000
  10 توانایی همکاری با مسئولین در شرایط غیر عادی 25 444000
  11 توانایی همکاری با مسئولین فنی قطار 9 159000
  12 توانایی نظارت  و کنترل کار نظافتچی ها 5 88000
  13 توانایی تهیه گزارش فعالیتها 9 159000
  14 توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار 18 318000
   

   
   
   
  دوره استاندارد سرپرست خدمات رفاهی  قطار را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تنظیم در خواست مواد اولیه غذا یی(مصرفی) و نظارت بر تامین آن 10 168000
  2 توانایی کنترل آخرین موجودی کالاهای غیر مصرفی 8 134000
  3 توانایی ثبت گزارش کسری اموال در دفاتر فروش و اعاده اقلام غیر مصرفی و زائد به امین اموال 6 100000
  4 توانایی کنترل موجودیهای جنسی رستوران تحت تصدی 10 168000
  5 توانایی نظارت بر انجام سرویس دهی به مسافرین 12 200000
  6 توانایی تنظیم گزارش فروش رفت و برگشت 15 248000
  7 توانایی تنظیم سند هزینه مجاز 12 200000
  8 توانایی ثبت دفتر فروش رفت و برگشت 16 264000
  9 توانایی گزارش نویسی 12 200000
  10 توانایی کنترل و نظارت بر قسمتهای مختلف سیر و حرکتی و پشتیبانی 38 616000
  11 توانایی کنترل و باز بینی وضعیت,رفتار,بهداشت و سلامتی افراد 11 184000
  12 توانایی کنترل و نظارت بر سلامت و نظافت سالنها 11 184000
  13 توانایی  کنترل و نظارت بر محیط آشپزخانه و رستوران 8 133000
  14 توانایی کنترل موارد فنی مرتبط با کار خدمات دهی در قطار 12 200000
  15 توانایی بکارگیری تعرفه های اغذیه و اشربه و مواد غذایی 5 83000
  16 توانایی برنامه ریزی در امور رفاهی 12 200000
  17 توانایی تقسیم کار و ایجاد هماهنگی در واحدها 15 250000
  18 توانایی برقراری ارتباط با واحدهای مختلف 5 83000
  19 توانایی مدیریت منابع انسانی 12 196000
  20 توانایی آموزش نیروی انسانی 8 133000
  21 توانایی شناخت مقررات عمومی حرکت 6 98000
  22 توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 4 66000