برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 • ردیف نام استاندارد مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 تکنسین امنیت سیستمهای Linux 368 11280000
  2 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری 240 6720000
  3 مدیر سرویس دهنده های ماکروسافت 416 11888000
  4 تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم 240 6720000
  5 تکنسین عمومی امنیت شبکه 240 6720000
  6 تکنسین  تجهیزات شبکه های کوچک 304 8512000
  7 رایانه کار TCP/IP 24 672000
  8 برنامه نویس PHP 320 9920000
  9 کارور Dreamweaver MX 70 1360000
  10 رايانه كار ORACLE (ORACLE OPERATOR) 72 2016000
  11 کارور Photoshop 82 2025000
  12 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB 170 3790000
  13 برنامه نویس VISUAL-C 184 7360000
  14 اتوماسيون اداري درجه2 104 2492000
  15 برنامه نويسي DELPHI ,VB 460 8988000
  16 كاربر بانك اطلاعاتي SQL SERVER , ACCESS 180 1773000
  18 كارور UNIX 56 1328000
  19 مهندس ORACLE DBA برای LINUX 336 9276000
  20 مهندس كارآيي سيستمهاي ORACLE 320 8848000
   
   
   
  دوره استاندارد تکنسین امنیت سیستمهای Linux را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت مفاهیم اولیه و اساسی Linux networking 11 337000
  2 توانایی پیکربندی Linux networking 20 615000
  3 توانایی پیکربندی  client server 20 615000
  4 توانایی کار با نمونه  Network services 21 647000
  5 توانایی پیکربندی  File Sharing Service 21 647000
  6 توانایی پیکربندی  Major Network services 21 647000
  7 توانایی کار با Security  وEthics  وPrivacy 27 832000
  8 توانایی انجام Making Data Secure 11 337000
  9 توانایی کار با User Security 15 462000
  10 توانایی کار با File Security 11 337000
  11 توانایی کار با Linux Networking fundamental 15 462000
  12 توانایی انجام Network Intrusion Detection 15 462000
   
   
  دوره استاندارد تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت مفاهیم اساسی Network 3 84000
  2 توانایی  بررسی عملکرد Clients  و Servers 5 140000
  3 توانایی  بررسی عملکرد OSI Model 2 56000
  4 توانایی  بررسی عملکرد Physical Media 4 112000
  5 توانایی  بررسی عملکرد Data Link Layer 4 112000
  6 توانایی  بررسی عملکرد Data Transmission 5          140000
  7 توانایی  بررسی عملکرد Network Layer 4 112000
  8 توانایی  بررسی عملکرد Transport Layer 5 140000
  9 توانایی  بررسی عملکرد Session Layer 5 140000
  10 توانایی شناخت TCP/IP Fundamentals 3 84000
  11 توانایی  بررسی عملکرد IP Address و Subnet ting و super netting 3 84000
  12 توانایی  بررسی عملکرد Accessing   و بکارگیری TCP/IP Network 7 196000
  13 توانایی  بررسی عملکرد Remote Access Protocols 3 84000
  14 توانایی  بررسی عملکرد  Network Security  و Fault Tolerance 11 280000
  15 توانایی  بررسی عملکرد Preparing for  برای Network Installation 7 196000
  16 توانایی  بررسی عملکرد Maintaining  یک شبکه 6 168000
  17 توانایی  انجام Troubleshooting یک شبکه 3 84000
   
   
  دوره استاندارد مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی بررسی کلی Windows Server 2003 18 514000
  2 توانایی بررسی مفاهیم Servers و Software و Networking و Security 9 258000
  3 توانایی انجام Configuring Windows server
  (Microsoft Management Console)
  9 258000
  4 توانایی انجام Configuring Windows server
  (Registry Windows server 2003)
  15 430000
  5 توانایی Setting Up  و Rolling Out  یک Windows server 2003 15 430000
  6 توانایی درک و بکار گیری TCP/IP در Windows server 2003 24 688000
  7 توانایی بررسی TCP/IP (DNS , WINS , DHCP) 24 688000
  8 توانایی کار با Active Directory 12 344000
  9 توانایی Managing و Creating User Accounts 8 228000
  10 توانایی انجام Managing Windows server Storage 8 228000
  11 توانایی Creating و  Managing Shared Folders 8 228000
  12 توانایی Software Deployment 6 172000
  13 توانایی Configuring و Troubleshooting Network Print Services 12 344000
  14 توانایی Connecting Microsoft Clients به server 9 256000
  15 توانایی Integration  برای سرورهای Windows و Macintosh 5 143000
  16 توانایی Supporting با Windows Terminal Services 21 603000
  17 توانایی بررسی  TCP/IP Services
  (IIS,NNTP,TELNET,SMTP,POP3,FTP)
  13 372000
  18 توانایی بررسی Tuning و Monitoring  یک Windows server Networking 8 228000
  19 توانایی Preparing    و Recovering از Server Failures 8 228000
  20 توانایی Installing و Manage Remote Access در  Windows server 2003 24 688000
   
   
  دوره استاندارد تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت زیر ساخت های اساسی Wireless Communication 8 228000
  2 توانایی  شناخت کارکرد Wireless 4 112000
  3 توانایی کار با ارتباطات فرکانس رادیویی 4 112000
  4 توانایی کار با سیستم های Infrared 3 84000
  5 توانایی کار با Bluetooth 3 84000
  6 توانایی چگونگی پیاده سازی low-Speed Wireless  برای LAN 11 308000
  7 توانایی چگونگی پیاده سازی High-Speed WLAV و WLAN Security 11 308000
  8 توانایی کار با مخابره سلولی دیجیتال 6 168000
  9 توانایی کار با Fixed Wireless 4 112000
  10 توانایی انجام Wireless Communication در یک  Business 26 728000
   
   
   
  دوره استاندارد تکنسین  عمومی امنیت شبکه را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت Security 6          168000
  2 توانایی کار با Attacks و Malicious 6 168000
  3 توانایی کار با E-mail 6 168000
  4 توانایی کار با Web security 5 140000
  5 توانایی کار با File transfer service و Directory 5 140000
  6 توانایی کار با Instant Massaging و Wireless 5 140000
  7 توانایی کار با Network devices 7 196000
  8 توانایی کار با Storage media  و Transmission 2 56000
  9 توانایی کار با  Network Security topologies 6 168000
  10 توانایی کار با Intrusion detection 5 140000
  11 توانایی کار باBaselines Security 6 168000
  12 توانایی کار با Cryptography 5 140000
  13 توانایی کار با Physical Security 4 112000
  14 توانایی کار با Business Continuity و Disaster recovery 5 140000
  15 توانایی کار با Advanced topics و  Computer forensics 7 196000
   
   
  دوره استاندارد تکنسین  تجهیزات شبکه های کوچک را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت OSI Reference Model 12 336000
  2 توانایی  کار با Internet Work Operating System 12 336000
  3 توانایی  بررسی و پیکربندی TCP/IP 12 336000
  4 توانایی  بررسی و پیکربندی  IPX/SPX  و دیگر پروتکل ها 12 336000
  5 توانایی انجام Routing 24 672000
  6 توانایی انجام Network Security 24 672000
  7 توانایی انجام LAN Switching 24 672000
  8 توانایی انجام WLAN Protocols 24 672000
   
   
  دوره استاندارد رایانه کار TCP/IPرا میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1  Network Models(TCP/IP)توانایی  شناخت 5/1 42000
  2  LAN,MAN,WANتوانایی  شناخت 5/1 42000
  3  Ethernet Interfaceتوانایی  شناخت 3 48000
  4  Internet Layerتوانایی  شناخت 3 48000
  5  ARP,RARPتوانایی  شناخت   3 48000
  6  Routing توانایی  شناخت 3 48000
  7  Transport Layerتوانایی  شناخت 3 48000
  8  Client – Server modelتوانایی  شناخت 3 48000
  9  Network troubleshootingتوانایی  شناخت 3 48000
   
   
  دوره استاندارد  برنامه نویس PHPرا میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی شناخت PHP 5 155000
  2 توانایی  دریافت User Input از Form با PHP 10 310000
  3 توانایی شناخت Variable و Expressions در PHP 10 310000
  4 توانایی شناخت PHP Operators 10 310000
  5 توانایی کار با Conditional  و Events در PHP 10 310000
  6 توانایی کار با PHP Flow Control 5 155000
  7 توانایی  کار با PHP Functions 15 465000
  8 توانایی  ذخیره سازی داده در  Arrays با استفاده از PHP 10 310000
  9 توانایی  کنترل Databases با PHP 15 465000
  10 توانایی استفاده از Cookies  با PHP 15 465000
  11 توانایی  مدیریت Session در PHP 16 496000
  12 توانایی دسترسی به File و directory با استفاده از PHP 10 310000
  13 توانایی دیگر نتایج I/O  در PHP 7 217000
  14 توانایی Handling Email با PHP 6 186000
  15 توانایی  objects در PHP 11 341000
  16 توانایی شناخت Graphics در PHP 5 155000
   
   
  دوره استاندارد  کارور Dreamweaver MXرا میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايي شناخت مفاهيم پايه اي و كار آزاد Dream weaver 6 116000
  2 توانايي كار با سايت هاي Dream weaver 7 136000
  3 توانايي انجام Layout از صفحات 5/10 204000
  4 توانايي اضافه كردن Content به صفحات 5/12 244000
  5 توانايي كار با Page code 6 116000
  6 توانايي انجام تدارك براي ساخت سايت پويا 5/3 68000
  7 توانايي توليد صفحات پويا 5/13 262000
  8 توانايي توسعه Application Rapidly 11 214000
   
   
  دوره استاندارد  رايانه كار ORACLE (ORACLE OPERATOR)را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايي طراحي و Normalizing يك DB 5/11 323000
  2 توانايي بررسي كلي 8 226000
  3 توانايي بررسي كلي SQL*PLUS 5/1 42000
  4 توانايي انجام مفاهيم اساسي SQL*PLUS 13 363500
  5 توانايي تنظيمات فرمانها بصورت مورد نظر 25 699500
  6 توانايي دسترسي به SQL DB 13 362000
   
   
  دوره استاندارد  کارور  Photoshopرا میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 کار با اسناد گرافيكي 6 165000
  2 کار با ابفار مرور و انتخاب 8 224500
  3 کار با ابفار برش و تغيير شكل 4 113000
  4 کار با ابفار برش و تغيير شكل 6 171000
  5 کار با لايه ها 10 281000
  6 تصحيح رنگ 6 168000
  7 چاپ ديجيتال 8 224500
  8 بكارويري فيلتره 6 169500
  9 روتوش تصاوير 10 282500
  10 مونتاژ کردن 8 226000
   
   
  دوره استاندارد برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی بکارگیری وب (WEB) 10 220000
  2 توانایی بکارگیری برنامه های قابل استفاده در وب 10 220000
  3 توانایی تشخیص کاربرد نرم افزارهای کمکی 13 289000
  4 توانایی کار با ساختار اصلی زبان برنامه نویسی HTML 13 289000
  5 توانایی کار با متن 15 335000
  6 توانایی کار با پیوندها (HYPER LINKS) 15 335000
  7 توانایی کار با چند رسانه ای (MULTIMEDIA) در صفحات وب 13 289000
  8 توانایی دسته بندی اطلاعات با استفاده از لیست ها 15 335000
  9 توانایی سازماندهی اطلاعات با استفاده از جداول 15 335000
  10 توانایی بکارگیری زیرصفحه ها با استفاده از قاب ها (FRAMES) 15 335000
  11 توانایی برقراری ارتباط با کاربران بوسیله پرسشنامه ها (FRAMES) 18 404000
  12 توانایی برقراری ارتباط HTML با کدهای دیگر 18 404000
   
   
  دوره استاندارد VISUAL-C را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی ایجاد برنامه های کاربردی با استفاده از APPWIZARD 4 160000
  2 توانایی کار با PROJECT ها 28 1120000
  3 توانایی کار با ویرایشگر متن 9 360000
  4 توانایی کار با SOURCE CODE CONTROL 5 200000
  5 توانایی اصول کار با منابع (RESOURCES) 5 200000
  6 توانایی کار با ویرایشگر DIALOG EDITOR 7 280000
  7 توانایی کار با ویرایشگر منو (MENU EDITOR) 7 280000
  8 توانایی کار با ACCLERATR EDITOR 3 120000
  9 توانایی کار با ویرایشگر رشته ها STRING EDITOR 5 200000
  10 توانایی کار با ویرایشگر گرافیک (GRAPHIC EDITOR) 4 160000
  11 توانایی کار با ویرایشگر ابزار TOOLBAR EDITOR 5 200000
  12 توانایی کار با ویرایشگر داده ای دودویی (BINARY DATA EDITOR) 5 200000
  13 توانایی کار با ویرایشگر اطلاعات نسخه (VERSION INFIRMATION EDITOR) 3 120000
  14 توانایی کار با CLASS ها 15 600000
  15 توانایی کار با COMPONENT GALERY 6 240000
  16 توانایی کار با PROFILERCOD 7 280000
  17 توانایی کار با SPY++ 17 680000
  18 توانایی کار با ابزار COMPILER , LINKER , DEBBUGER 19 760000
  19 توانایی برنامه نویسی در محیط VISUAL C 30 1200000
   
   
  دوره استاندارد اتوماسيون اداري درجه2 را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايي شناخت واژه پرداز MS – WORD 5/1 36000
  2 توانايي ايجاد يك متن ساده فارسيلاتين 1 23500
  3 توانايي كار با كاراكترهاي ويژه 1 23500
  4 توانايي نمايش بخش هاي مختلف متن به روش هاي مختلف 5/1 36000
  5 توانايي ويرايش متن 5/1 36000
  6 توانايي قالب بندي خودكار متن 5/1 36000
  7 توانايي كار با STYLE GALLERY 5/1 36000
  8 توانايي كار با TEMPLATES 5/1 36000
  9 توانايي كار با TAB 1 23500
  10 توانايي كار با جداول 3 72000
  11 توانايي كار با متون چند ستوني يا روزنامه اي 2 47000
  12 توانايي كار با BULLET و ليست عدد گذاري شده 5 119000
  13 توانايي كار با پاكت نامه و برچسبها 1 23500
  14 توانايي كار با پايگاه اطلاعاتي ACCESS 4 97000
  15 توانايي كار با پرس و جوها 5 119000
  16 توانايي كار با فيلترها 3 72000
  17 توانايي كار با فرم ها 3 72000
  18 توانايي كار با گزارشات 4 97000
  19 توانايي كار با برچسب هاي پستي 1 23500
  20 توانايي كار با پايگاه هاي داده اي رابطه اي 3 72000
  21 توانايي طراحي فرم هاي سفارشي 3 72000
  22 توانايي كار با برنامه هاي ACCESS 1 23500
  23 توانايي كار با نرم افزار صفحه گسترده MS – EXCEL 3 72000
  24 توانايي ويرايش صفحه كاري 3 72000
  25 توانايي كار با STYLE 1 23500
  26 توانايي كار با TEMPLATE 4 97000
  27 توانايي كار با نمودارها 7  
  28 توانايي چاپ نمودار يا صفحه كاري 1 23500
  29 توانايي كار با توابع عمومي 5/1 36000
  30 توانايي شناخت برنامه هاي نمايشي به كمك MS – POWER POINT 1 23500
  31 توانايي ايجاد برنامه نمايش به روش BLANK PRESENT ATION 4 97000
  32 توانايي كار با روش هاي نمايش در POWER POINT 3 72000
  33 توانايي نحوهاستفاده از ابزارهاي ترسيمي 3 72000
  34 توانايي نحوه درج موضوعات از برنامه هاي ديگر در اسلايدهاي نمايشي 1 23500
  35 توانايي نحوه مرتب سازي اسلايدها 3 72000
  36 توانايي كار با موضوعات صوتي و موسيقي 5/1 36000
  37 توانايي ارتباط با صفحه هاي كاري و سايت ها 1 23500
  38 توانايي درج موضوعات ويديويي (VIDEO CLIP ) و برخي عمليات حرفه اي 5/2 59500
  39 توانايي كار با POWER POINT بر روي اينترنت 5/1 36000
  40 توانايي كار با MS – OUT LOOK 2 47000
  41 توانايي كار با CALENDER 2 47000
  42 توانايي كار با TIME ZONE , HOLIDAY 1 23500
  43 توانايي كار با CONTACTS 3 72000
  44 توانايي كار با TASK 5/2 61000
  45 توانايي كار با NOTES 5/1 36000
   
   
   
   
  دوره استاندارد برنامه نويسي DELPHI ,VB را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايي پردازش فايلهاي ترتيبي 18 350000
  2 توانايي كار با فايلهاي با دسترسي تصادفي و چاپ 24 464000
  3 توانايي برنامه نويسي شي گرا 18 348000
  4 توانايي ايجاد منو و كادر محاوره اي 6 116000
  5 توانايي كار با كنترلهاي پيشرفته 9 174000
  6 توانايي مديريت پايگاه داده در مدل ADO و تهيه گزارش 9 174000
  7 توانايي مديريت پايگاه داده در مدل ADO و تهيه گزارش با نرم افزار Crystal Report 42 836000
  8 توانايي خطايابي و رفع اشكال برنامه ها 6 118000
  9 توانايي ايجاد بسته نرم افزاري 3 58000
  10 توانايي ارتباط با نرم افزارهاي Office با  VBA 6 118000
  11 توانايي به كارگيري قابليتهاي ويندوز 3 58000
  12 توانايي كار با فرمهاي وب 6 116000
  13 توانايي شناخت دلفي 9 174000
  14 توانايي شناخت فايل ها و پروژه ها 9 174000
  15 توانايي شناخت مقدمات برنام هنويسي ساخت يافته 12 232000
  16 توانايي كار با محيط IDE 32 620000
  17 توانايي كار با منوها و نوارابزارها 9 174000
  18 توانايي كار با Components 9 174000
  19 توانايي ايجاد بانك اطلاعاتي با دلفي 9 174000
  20 توانايي کار با Microsoft .NET Framework 5 96000
  21 توانايي نوشتن نرم افزار 3 58000
  22 توانايي كار كردن با ساختمان داد هها 12 232000
  23 توانايي ساخت برنام ههاي تحت Windows 12 232000
  24 توانايي اشكا لزدايي و مديريت خطا 10 196000
  25 توانايي دستيابي به پايگاه داده ها در VB.NET 179 822000
   
   
  دوره استاندارد كاربر بانك اطلاعاتي SQL SERVER , ACCESSرا میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايي به كارگيري مفاهيم پايگاه داده 20 172000
  2 توانايي تغيير جداول يك بانك اطلاعاتي 8 79000
  3 توانايي ايجاد Query هاي محاسباتي و عملياتي 12 120000
  4 توانايي طراحي يك فرم پيشرفته 10 104000
  5 توانايي كار با ماكرو 5 49000
  6 توانايي محافظت از بانك اطلاعاتي 5 49000
  7 توانايي شناخت SQL SERVER 18 180000
  8 توانايي كار با پرس وجوي يك جدول 36 360000
  9 توانايي كار با Join 12 120000
  10 توانايي كار با Sub queries 18 180000
  11 توانايي كار با Table 12 120000
  12 توانايي كار با مجموعه عملگرها 6 60000
  13 توانايي تغيير داده ها 18 180000
   
   
  دوره استاندارد كارور UNIX را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايي درك مقدماتي سيستم عامل UNIX 3 69000
  2 توانايي برقراري ارتباط و بررسي چگونگي انجام ارتباط با UNIX 4 94000
  3 توانايي شناخت ساختار فايلي 22 526000
  4 توانايي كار با VI 13 307000
  5 توانايي كار با VI های استاندارد 5/4 108000
  6 توانايي شناخت FILTERING , PIPING 2 47000
  7 توانايي كار با فرمانهاي جستجوي STRING در TEXT 5/3 83000
  8 توانايي UNIX , PRINT 2 47000
  9 توانايي شناخت PROCCES 2 47000
   
   
  دوره استاندارد مهندس ORACLE DBA برای LINUX را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايی کار با موارد اوليه و اساسی 20 555000
  2 توانايی انجام Implementation و Setup 20 555000
  3 توانايی کار با Database Management 64 1772000
  4 توانايی کار با Linux Functional Controls 50 1390000
  5 توانايی کار با Oracle Tools/Utilities 22 604000
   
   
  دوره استاندارد مهندس كارآيي سيستمهاي ORACLE را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانايی شناخت مفاهيم اوليه و اساسی 11 307000
  2 توانايی طراحی مهندسی 22 614000
  3 توانايی انجام Optimizing SQL 31 867000
  4 توانايی بهينه سازی 28 781000
  5 توانايی آمار گيری و تجزيه و تحليل آن 10 275000
  6 توانايی انجام Optimizing PL/SQL 20 555000
  7 توانايی انجام Advanced Tuning 15 415000
  8 توانايی انجام Database Optimization 8 219000
  9 توانايی انجام Tuning Practical 15 415000