آزمون بازرسی ارتینگ -  دوشنبه 19 مرداد 1394 ساعت 10:54
سمینار نقش قانون کار و بهبود فضای کسب و کار -  پنجشنبه 22 مرداد 1394 ساعت 13:51
سمینار تخصصی ارزش مشتری و تئوری جبران -  شنبه 3 مرداد 1394 ساعت 13:23